Etusivu
Esittely
Ajankohtaista

Tapahtumat
Kyläyhdistys
Palvelut
Yhteystiedot

Yritykset
Historia

 

Jäähdyspohjan historia


Paikannimistöä ja asutushistoriaa
 

Jäähdyspohja

Vanhempi, länsimurteellinen muoto 'Jähdyspohja' (vrt. jäähtyä > jähtyä ). Paikalliset käyttävät myös nimeä 'Jähdys-/Jäähdyskylä'. Asiakirjoissa Jäähdyspohja [Jähdyspohia] mainitaan ensimmäisen kerran v. 1564 Pirkkalan erämaatalonpoikien luetteloissa.

Nimistössä 'pohja' tarkoittaa perää, perukkaa, joskus myös alustaa. Eräkautena syntyneessä kylännimessä sana tarkoittaa siten kirjaimellisesti vesistön pohjalla olevaa eräaluetta. Maanteiden aikakaudella syntyneissä nimissä 'pohjan' vastine on 'perä', esim. Tupsunperä.

'Jäähdys'-sanan alkuperä on sen sijaan jonkin verran epäselvä. Tarinan mukaan nimen sanotaan syntyneen jäähtyvästä rantanuotiosta. Koska niin sammuvia kuin uudelleen sytytettyjä nuotionpaikkoja on varmasti ollut lukemattomia Tarjanneveden rannoilla, kyseessä lienee myöhempinä aikoina 'jäähtyä'-verbin yleiskielisen merkityksen pohjalta kehitelty selitystarina. Yksi mahdollinen näkökulma kylän nimen alkuperää etsittäessä on alueen maantieteellisten erikoispiirteiden huomioiminen. Kylän poikki kulkee kalliorepeämä, joka alkaa Torisevan rotkojärvistä ja jatkuu lähes yhtä syvän Valkeajärven kautta Tarjanneveteen. Talven jäljiltä syvänne säilyttää viileytensä ja kosteutensa auringolle otollisia maita kauemmin. Harjujen ja suurten vesistöjen väliin levittäytyvät alavat maat voivat olla myös hallanarkoja. 'Jäähdys' tarkoittaisi siten viileää tai kylmää, jopa jäätynyttä. (vrt. ilma jäähtyy, jäähtynyt.  - 'Kylmä'-sanaa lienee käytetty paikannimissä enemmänkin hallinnollisesta kielenkäytöstä peräisin olevassa merkityksessä asumaton, autio, veronmaksukyvytön, vrt. esim. Kylmälahti). Muinaiset eränkävijät eivät tietenkään voineet kuin aavistaa Torisevajärvien ja Valkeajärven syvyyden tai tietää mitään kymmeniä kilometrejä pitkästä peruskallion repeämästä. Syvänteen viileys oli kuitenkin varmasti jo tuolloin nähtävissä myöhään keväällä varjoisissa poukamissa ja painanteissa säilyvänä lumena ja jäänä; esim. Torisevasta etelään jatkuvilla kallioilla voi nähdä jäätä vielä pitkään kesäkuun puolella. Kesän korvalla Lempäälästä, Vesilahdelta ja Kyröstä (Ikaalinen) vesiteitä pitkin lähteneille kalastajille ja metsästäjille ero kevään edistymisessä kotipaikkojen ja matkalla nähtyjen maisemien sekä Maja- ja Valkeajärven rannoilla sijainneiden leiripaikkojen välillä on voinut olla niin huomattava, että eränkävijät saattoivat nimetä paikan "kylmäksi peräksi" eli Jäähdyspohjaksi.

Alun perin Jäähdyspohja lieneekin tarkoittanut vain Heikkilän taloa (1600-luvulta lähtien kaksi eri taloa) ja sen ympäristöä Jäähdyslahdelta Torisevalle ja Lakarille. Koko kylän nimeksi Jäähdyspohja vakiintui vasta 1700-luvulla.Tätä edeltävissä verotus- ym. asiakirjoissa jokainen talo muodosti tavallaan oman kylänsä. Esim. vuoden 1712 henkikirjassa nykyisen Jäähdyspohjan alueella oli neljä kylää: Jäähdyspohja (Heikkilät), Rautavesi (Uotila ja kaksi Knuuttilan taloa), Haapasalmi (tai Haaposalmi, jossa sijainnut alkuaan vanhin Rantala ennen tilan siirtymistä uudelle paikalle) ja Karsaantaipale (Paavola). Uudistettaessa valtionhallintoa isonvihan jälkeen kantatalot saivat omat jakonumeronsa ja pieniä kyliä yhdistettiin suuremmiksi hallinnollisiksi kokonaisuuksiksi. Virkamiesten oli samalla valittava uusille kylille nimet. Matti Kankaanpään mukaan nimen ratkaisi todennäköisesti se, mikä paikka tapahtuma-aikana miellettiin kylän keskeisimmäksi. Kirjurit eivät enää 1700-luvulla kulkeneet eränkävijöiden käyttämiä vesireittejä pitkin, vaan he käyttivät maanteitä. Visuvedeltä tuleva tie kulki Heikkilän talon/Jäähdyspohjan kautta, joten tämä oli liikenteellisesti kylän keskus.

Kts. myös Rautavesi.
 

Jäähdysjärvi

Siekkisjärven vanha nimi, joka oli käytössä ainakin vielä 1700-luvulla. Nimi kertoo ajasta, jolloin Siekkiseen kuljettiin Jäähdyslahden kautta ensin vetotaipaletta Jäähdyskosken ohi Majajärvelle ja täältä pieniä jokia myöten Valkeajärvelle, Kangasjärvelle ja lopulta Lakarinlahteen Jäähdysjärvelle. Siekkisjärvessä on Lakarinlahden vieressä vielä nykyisilläkin kartoilla Jäähdysniemi. Ennen maanteiden tekoa tämä kulkutie oli helpompi kuin polku Kalettomanpohjasta Siekkiseen suoperäisten notkelmien kautta.
 

Kaltti, Kaltinlahti

Vanhimmat tiedot Kaltti-nimestä nykyisen Jäähdyspohjan kylän yhteydessä löytyvät 1500-luvun erämaaluetteloista, jonka mukaan vesilahtelaisella Pietari Kaltsilla oli eräsija Kuljuslahdessa (1552), jota paria vuosikymmentä myöhemmin kutsutaan Rautaveden Kaltinlahdeksi.  Tätä Knuuttilana (I) tunnettua tilaa isännöi vv. 1573-85 Juho Ula, joka oli todennäköisesti samaa sukua kuin muutamia vuosia aikaisemmin  Rautavedelle Uotilan tilan perustanut Olavi Ula. Kaltin tai Kaltisentaipaleen tila erotettiin melkein kaksi vuosisataa myöhemmin Lahti-Nuuttilasta. Tila on siten saanut nimensä sijaintinsa eli Kaltinlahden mukaan.

'Kaltti' on Virtain, Ruoveden ja Oriveden seutujen murteissa tarkoittanut teuraseläinten sisäelinten pinnalta kaavittua limaa tai rapaa. Ainakin Virroilla 'kaltti' on tarkoittanut myös kaavinta, jolla sika 'kaltataan'. Kalttauksen kautta erämaaluettelossa esiintyvällä 'Kaltsi'-nimellä ja nykyisellä Kaltilla näyttäisi olevan myös yhteys toisiinsa, sillä 'Kaltsi' tunnetaan keskiajalta suutarin (ja nahkurin) ammatteihin viittavana lisänimenä (latinan kielestä calciator = jalkineiden valmistaja, suutari; kaltata = poistaa karvat siannahasta). Selityksen mukaan 'Kaltinlahti' tarkoittaisi siten 'suutarin/nahkurin'-lahtea, ja nimi olisi periytynyt paikalle sitä erämaanaan hallinneen vesilahtelaisen Pietari Kaltsin kautta.

Alueen muun nimistön huomioon ottaen mielenkiintoinen, joskin kirjaimellisesti kauempaa haettu selitys nimelle löytyy tiedosta, että Länsipohjan murteessa 'kaltti' tarkoittaa valettua rautaharkkoa. Selitys viittaisi siihen, että etsitty järvimalmin sulattamo (vrt. Rautavesi) olisi sijainnut Kaltinlahdessa. 'Kaltin' yhdistäminen rautamalmin käsittelyyn edellyttäisi kuitenkin, että nimen alkuperäinen merkitys olisi unohtunut vuosisatojen kuluessa ja liittynyt alueen murteissa yleisemmin tunnettuun merkitykseen.

Hannes Lahti-Nuuttilan keräämän muistitiedon mukaan Kaltinlahti oli aikaisemmin kapea ja pitkä kuin Pirjon pussi, ja sijaitsi Kukonpohjan suuntaan eli siis toisessa paikassa kuin nykyisin. Muistitiedon mukaan vanha talonpaikkakin lienee ollut täällä (Hemmi Koivisto). Maanmittari Hannu Hannunpojan 1600-luvun puolenvälin tienoilla piirtämä kartta (Vanhan Ruoveden historia I, ss. 328-329) näyttäisi tukevan muistitietoa, vaikkei karttaa voi lukea täsmällisenä maantieteellisenä esityksenä vaan pikemminkin käytettyjen kulkureittien ja -suuntien kuvauksena. Virroilta karttaan on kuitenkin merkitty hyvinkin oikeille paikoilleen esim. Herranen ja Virtain kappeli[kirkko]. Kaltin talon alkuperäinen nimi eli 'Kaltintaival' viittaisi siihen, että Kukonpohjasta johti Kaltinlahdelle käyttökelpoinen polku ja/tai talvitie. Hannes Lahti-Nuuttila on jopa esittänyt, että tämä oli veneiden vetotaival (Kukonpohja - Keskisen järvi - Lahnalammet - Karttalampi - Karttalahti - Kaltinlahti), jolla voitiin oikaista matkaa n. 5 km vesitiehen verrattuna. Vedenpinnan ollessa tiettävästi Virtain seuduillakin vielä ennen 1700-luvun lopulla alkaneita voimallisia koskien perkauksia ainakin 2 - 3 m nykyistä vedenpintaa korkeammalla vetotaival Kaltinlahdesta Kukonpohjaan olisikin lyhimmillään saattanut olla vain muutamia satoja metrejä. Teoria tarvitsisi tuekseen tietoa 1500- ja 1600-lukujen rantaviivoista ja vedenpinnan korkeudesta Jäähdyspohjan tienoilla. Sinänsä ajatus ei kuitenkaan ole mahdoton, sillä esim. Hämeenlinnan seuduilta tehtyjen tutkimusten mukaan 1700-luvulla alkanut koskien perkaus alensi järvien vedenpintoja jopa 4 - 6 metriä. Muutamankin metrin vedenpinnan alennuksella saatiin runsaasti lisää hedelmällistä peltoalaa maanviljelyksen käyttöön, mutta toisaalta maisemat, kulkuyhteydet ja jopa jokien virtaussuunnat saattoivat muuttua dramaattisesti.

Vetotaipaleesta esitettyä teoriaa näyttäisi tukevan muistitieto siitä, että vielä 1950-60-luvulla olisi ollut nähtävissä polun paikka Könnästen mäen poikki kohti Kukonpohjaa. Polkua oli joku Kaltin isäntä kantanut rahakirstua (Juho Kivimäen muistitieto). Jos kyseessä ovat olleet 1600-1700-luvulla käytetyt plooturahat, joista pienimmätkin painoivat monta kiloa, on rahakirstun kantaminen ollut todellinen voimannäytös, mikä selittäisi myös tarinan säilymisen.   


Karsasjärvi, Majajärvi ja Valkeajärvi

Jäähdyspohjan keskustassa olevien järvien nimet kertovat elävästi viimeistään 1200-1300-luvuilla alkaneesta eräkaudesta. Nimistössä 'maja' ja 'valkea' viittaavat eränkävijöiden monivuotisiin leiripaikkoihin, joissa saattoi olla vaatimattomia majoja tai sauna-/varastorakennuksiakin. 'Karsas' tarkoittaa  kalseaa, kylmää (erityisesti vedestä puhuttaessa) sekä  jotakin, joka on pielessä, syrjittäin (vrt. karsastaa).  Karsasjärvi sijaitseekin syrjässä eli vähän sivummalla Maja- ja Valkeajärvestä ja aina Siekkisjärvelle saakka nousevasta vesistöreitistä. Nimistön perusteella on siten oletettavissa, että eränkävijöiden pysyvät leiripaikat sijaitsivat Jäähdyspohjassa Maja- ja Valkeajärven rannoilla, joista käsin he ulottivat metsästys- ja kalastusretkensä kauemmaksi ympäristöön, mm. Karsasjärvelle ja Lakarinharjulle.
 

Lakari

Nimen alkuperä on epäselvä, mutta eränkäyntiin liittyen nimi voisi olla peräisin sanasta 'laka', joka tarkoittaa sadinta, loukkua ym. ansaa. 'Laka' juontuu ruotsinkielisestä sanasta flaka, ja se tunnetaan rannikolla Pyhtäältä Peräpohjolaan. Vaikka sanan esiintymisestä sisämaassa ei ole tietoa, on Lakari voinut olla paikka, jonne ansat kerättiin talteen kätevästi vesitien varteen, ja josta alkoi tuottoisa ansapolku eli virkatie poikki Lakarinharjun todennäköisesti aina Torisevalle saakka. - Etelä-Pohjanmaalla 'laka' tarkoittaa silakan suolavettä.

 

Oraniemi

'Ora' on tarkoittanut Suomen länsimurteissa vahvaa piikkiä, naskalia, poltinrautaa tai kairaa. Nimen alkuperä voisi liittyä Oraniemen muotoon aikana, jolloin vedenpinta oli metrejä nykyistä korkeammalla ja niemen puusto mahdollisesti nykyistä vähäisempää. Myös Karjalan Kannakselta tunnetaan jo 1500-luvulta sukunimi 'Ora' liittyen piikkikärkisestä työkalusta periytyvään liikanimeen.

 

Rautavesi

Ruoveden ja Virtain alueen nimistön vanhinta kerrostumaa edustavat Tarjanneveden vesistöreitin pääkohtien nimet, mm. Visuvesi, Rautavesi, Vaskivesi ja Virtainjärvet. Rautavedeltä, joka siis sijaitsi Visuveden ja Vaskiveden välissä, lähtivät poikittaiset vesiväylät toisaalta Pourunperälle ja toisaalta Kaltinlahden kautta Jäähdyslahdelle. Eräkaudella eli viimeistään 1200-luvulta lähtien syntynyt visu-rauta-vaski-nimistö osoittaa, että alueen luonnonvaroista on jo tällöin huomattu muutkin kuin rikkaat kalavedet ja riistaa kuhisevat metsät.

Rautavesi on alkuaan voinut olla laajempikin alue kuin vain Jäähdyspohja tai osa sitä. Ahto Luutonen on esittänyt (Ruovesi-lehti 1943), että Visuvesi ja Rautavesi ovat likimain synonyymejä paikannimiä, jotka molemmat liittyvät rautamalmin nostamiseen järvestä. Hänen mukaansa jossain Rautaniemen ja Viitapohjan seuduilla on ollut rautasulattamo l. ns. harkkouuni Visuveden-Rautaveden alueella nostetun järvimalmin käsittelyä varten. Visuveden ja nyk. Nuuttikylän välinen 'rauta'-nimistö onkin hyvin runsas (mm. Rautalahti, Rautasalo, mahdollisesti myös Kaltinlahti). Matti Kankaanpää on nimien alueellisen levinneisyyden perusteella päätellyt, että alkuaan Rautavesi lieneekin käsittänyt Jäähdyspohjan (tai nyk. Nuuttikylän) lisäksi osan Kukonpohjaa ja Visuvettä.


Toriseva

Satakuntalaista eräsanastoa, tarkoittaa veden ääntä (vrt. loriseva).


Torisevan taival

Ennen maantien rakentamista Torisevajärvien kautta Jäähdyspohjasta Virroille kulkenut talvitie, jota pitkin hauhuulaisten ja jäähdyskylästen matka kirkolle lyheni huomattavasti. Eräkaudella annetut 'taival'-nimet viittaavat veneiden vetotaipaleisiin järvien välillä olleiden kannasten tai koskien ohitse. Torisevajärviä ei kuitenkaan liene koskaan  käytetty varsinaisena vesireittinä pohjoista kohti. Tässä tapauksessa taival tarkoittaakin vakiintunutta ja yleisesti käytettyä talvitietä, jota pitkin taivallettiin hiihtäen tai rekipelillä. Muistitiedon mukaan (Matti Kallio) talvitie kulki Keskisen Torisevan poikki nousten järven puolenvälin tienoilla olevan painanteen kohdalla Torisevien itäpuolelle ja tästä Lakarintielle. Tiedon perusteella voisi olettaa, että alkuosa talvitiestä kulki Heikkilänkankaalta ensin nykyisen Kolistontien tienoita Alaiselle Torisevalle ja jatkui järven poikki nykyisen Kahvimajan notkon kautta Keskiselle Torisevalle.


Ukonmäki, Velhonmäki

Ukko oli muinaissuomalaisen pakanauskon ylijumala. Velho eli noita viittaa tietäjään (myrrysmies, shamaani), joka kristillisenä aikana harjoitti pakanauskoa. Molemmat paikat ovat mahdollisesti saaneet nimensä Jäähdyspohjassa asuneen Antti Lieroisen vaikutuksesta.

 

LÄHTEET:
Jokipii, Mauno, 1959. Vanhan Ruoveden historia I.

Kankaanpää, Matti, 1978. Virtain järvet ja Vaskisalon erämaa jakokuntina. Toiset aijat. Tutkimusta ja kuvausta Virtain asukkaista ja elämästä I.

Kankaanpää, Matti, 1982. Kylä, jolla oli neljä nimeä. Suomenselän Sanomat 4.3.1982 nro 18.

Kankaanpää, Matti, 1982. Rautakouralle kouran täysi rautaa. Suomenselän Sanomat 20.5.1982 nro 38.

Koukkula, Tuomo, 1967. Vanhan Ruoveden historia II:1, 234.

Lahti-Nuuttila, Hannes, 1982. Tarinaa Rautaveden asutushistoriasta kiinteän asutuksen alkutaipaleelta. Suomenselän Sanomat 21.2.1982 nro 11.

Lahti-Nuuttila, Hannes, 1982. Vastinetta kirjoitukseen 'Kylä, jolla oli neljä nimeä', Suomenselän Sanomat 7.4.1982 nro 27.

Suomen kielen etymologinen sanakirja.

Suvanto, Seppo, 1987. Knaapista populiin. Tutkimuksia erilaistumisesta Satakunnan talonpojistossa vuosina 1390 - 1571. Historiallisia tutkimuksia 142. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Vuorela, Toivo, 1979. Kansanperinteen sanakirja.

Copyright © 2004 - 2005 Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry.